Bộ Camera giám sát phương tiện vận tải theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, và Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN13396:2021 (Phù hợp QCVN31:2014, QCVN117, QCVN55). Được bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm đến 2tỷ đồng.